Career

Ground Service Officers จำนวน 5 อัตรา

Overview:
A Ground Service Officer (GSO) career starts with a three month training program to achieve the position of GSO-1.

Qualifications: 
 • Female or Male, minimumage age 22 Years;
 • Bachelor degree or equivalent;
 • Capable of working under pressure and time limitations;
 • Friendly personality with a positive and caring attitude;
 • Good service mindedness; 
 • Willing to work in shifts and travel to regional airports;
 • Motor Vehicle Driver License;
 • Good Microsoft Office skills in Word and excel;
 • Ability to communicate with all levels of people;
 • Have negotiation skills and be fluent in both Thai and English;
 • Be able to work independently and in a team; and
 • TOEIC Minimum score 550
Benefits: 
 • Health & Accident Insurance;
 • Allowances;
 • Overtime; and
 • Performance Bonus
Location: Bangkok (Donmueang), Thailand 

Job Descriptions: 
A GSO-1
operates a computer work station and deals with Traffic Services such as:
 • Processes ground handling requests;
 • Establishes specific client requirements
 • Establishes air navigation service charges from AEROTHAI;
 • Establishes other charges for services as required;
 • Confirms client acceptance of charges and conditions of service;
 • Completes and files Aircraft Service Forms; and
 • List and updates Aircraft Movement Information on the Operations Center whiteboard; and
 • Maintains a friendly and helpful communication process.
A GSO-2 Deals with Traffic Services and is a memeber of an Airside Services Team providing physical aircraft ground handling in accordance with ground service requrets such as:
 • Receiving client aircraft on the airport ramp area;
 • Arranging technical and customs/immigration services;
 • Providing ground transportation as arranged; and
 • Completing Aircraft Service documentation.
A GSO-3 Deals with all of the above and operates Ground Service Equipment (GSE) such as:
 • Aircraft tug operator;
 • Checks all arrival and departure documentation; and
 • Signs off Aircraft Service documentation.
A GSO-4 Deals with all of the above and is a Ramp Supervisor leading the ramp service team.
A GSO-5 Deals with all of the above and is a designated trainer.
*** As you can see there is a clear career pathway to senior positions in ground operations***

 

Account Payable จำนวน 1 อัตรา

Main Job Tasks and Resposibilities:

 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา
 • สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
 • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
 • บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
 • กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว, บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม
 • กระทบยอดรายงาน ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 กับบัญชีคุม
 • จัดทำรายงาน ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่ถูกจ่ายชำระผ่านบัตรเครดิต    
 • กระทบยอด Statement ด้าน (AP)
 • จัดทำหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
 • ทำรายการชำระเงินผ่าน  Internet Banking 
 • ทำ  Transaction กับธนาคาร เช่น จัดทำหนังสือค้ำประกัน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Personal skills:
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้, ขยัน, รอบคอบ
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถบริหารจัดการทั้งเชิงรุกและรับได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Qualifications:
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน 
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Office, โปรแกรมบัญชี และโปรแกรม Quick Book เป็นอย่างดี      
 • มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
สวัสดิการ                  : ประกันสังคม , ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ และ โบนัส
สถานที่ปฏิบัติงาน    : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) 

ติดต่อ   คุณณัฐพร   :  081-702-6825

E-Mail: contact@hsavia.aero